1

کدام یک از متون زیر از منابع کهن درباره زندگانی حضرت زهرا (س) است که به صورت ویژه درباره ایشان بحث کرده است؟

 • 1

  الف) تاریخ یعقوبی 0

 • 2

  ب) کتاب سلیم بن قیس هلالی 0

 • 3

  ج) سیره ابن اسحاق 0

 • 4

  د) تاریخ طبری 0