1

کدام یک از موارد زیر را می توان به فضائل و مناقب مرتبط دانست؟

 • 1

  کرامات

 • 2

  مدارا

 • 3

  سخاوت

 • 4

  افضلیت