1

کدام یک از موارد زیر در حوزه سیره فرهنگی یک معصوم قرار دارد؟

 • 1

  الف) سیره علمی، آموزشی، تمدنی و مذهبی  0

 • 2

  ب) سیره آموزشی و فرهنگی 0

 • 3

  ج) سیره تمدنی و علمی 0

 • 4

  د) گزینه­ های ب و ج 0