1

«وَ لا خالَفتُک مُنذُ عاشَرتَنی» (از زمانی که با من همراه شدی، هیچ مخالفتی با تو نکردم) درباره این سخن کدام گزینه صحیح است؟

  • الف) سخن پیامبر اکرم (ص) خطاب به حضرت علی ع

  • ب) فرازی از وصیت حضرت زهرا س  به همسرش

  • ج) سخن حضرت فاطمه س در اعتراض به همسرش در خواستگاری دختر ابوجهل

  • د) سخن حضرت علی ع خطاب به همسرش