1

کتاب «مأساة» اثر کیست و موضوع آن چیست؟

  • الف) علامه سید جعفر مرتضی عاملی – زندگی حضرت فاطمه (س)

  • ب) شیخ طبرسی – علم حدیث

  • ج) علامه حلی – فقه شیعه

  • د) ابوالصالح حلبی – فقه