1

به نقل از کدام نویسنده 10 روز بعد از رحلت رسول الله (ص) غصب فدک صورت گرفت؟

  • الف) طبری

  • ب) مسعودی

  • ج) ابن‌قتیبه دینوری

  • د) ابن‌ابی‌الحدید