1

در کدام یک از کتب زیر به شکل مبسوطی به دوران زندگانی حضرت فاطمه (س) اشاره شده است؟

  • الف) اعلام الوری اثر شیخ طبرسی

  • ب) تاریخ بلعمی

  • ج) جامع­ التواریخ از خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی

  • د) اخبارالطوال از ابوحنیفه دینوری