1

کدام یک از کتاب‌های ذیل را اهل سنت اصح ­الکتب بعد از قرآن کریم می‌دانند؟

  • الف) صحیح مسلم و الموطّأ مالک

  • ب) سنن نسائی و سنن ترمذی

  • ج) صحیح بخاری و سنن ترمذی

  • د) صحیح مسلم و صحیح بخاری