1

کدام گزینه درباره شبهه خواستگاری حضرت علی ع از دختر ابوجهل نادرست است؟

  • الف) بنا به این ماجرای جعلی، هم علی ع فاطمه س را به خشم آورد هم بالعکس

  • ب) این شبهه، در عصر ائمه علیهم‌السلام هم وجود داشته است

  • ج) منشأ این شبهه، روایات جعلی موجود در صحیح مسلم و بخاری است

  • د) تنها راوی این روایات جعلی، مسور بن مخرمه است