1

روایات واجد ذمّ حضرت علی علیه السلام بیشتر در چه زمانی جعل شد؟

  • الف) در دوران خلفای ثلاث

  • ب) در دوره منصور دوانیقی

  • ج) در دوران معاویه

  • د) در زمان مروانیان