1

لقب «ابوتراب» را پیامبر صلی الله علیه و آله در چه زمانی به حضرت علی علیه السلام داد؟

  • الف) پس از غزوه بدر

  • ب) در غزوه ذات‌العشیرة

  • ج) پس از جنگ احد

  • د) در فتح خیبر