1

عثمان باوجود اینکه دختر رسول خدا  هم همسر او بود، با دختر کدامیک از دشمنان خدا ازدواج کرد؟

  • الف) ولید‌بن‌عبدالشمس

  • ب) عتبه

  • ج) ‌ابی‌جهل

  • د) ابولهب