1

جُوَیریَه‌بنت‌ابی‌جهل ……………………….

  • الف) پیش از فتح مکه اسلام آورد

  • ب) پس از فتح مکه با عَتَّاب‌بن‌أُسَید و سپس با أبان بن سَعید ازدواج کرد

  • ج) ادعای پیامبری پدرش را کرد

  • د) گزینه ب و ج