1

کدام گزینه درباره مسوربن مخرمه نادرست است؟

  • الف) از مریدان عبدالله‌بن‌زبیر بود و با خوارج ارتباط خوبی داشت

  • ب) بر معاویه صلوات می‌فرستاد

  • ج) هنگام استماع سخن پیامبر، 18 سال داشت

  • د) تنها شاهد و راوی و ناقل ماجرای خواستگاری حضرت علی از دختر ابوجهل است