1

«لاتَجتَمِعُ إبنَةَ رسول اللهِ صلی الله علیه و سلم وَ بِنتَ عَدوِّالله أبدا» مطابق روایات صحیح بخاری، این سخن از کیست و اشاره به چه امری دارد؟

  • الف) از امام سجاد ع و مستنَدِ ایشان در نفی ماجرای خواستگاری حضرت علی ع از دختر ابوجهل

  • ب) از خود پیامبر ص در بیان نارضایتی‌اش از خواستگاری حضرت علی ع از دختر ابوجهل

  • ج) از حضرت زهرا س در بیان ناخشنودی خود از خواستگاری حضرت علی ع از دختر ابوجهل

  • د) از امام علی ع در ردّ اتهام خواستگاری‌اش از دختر ابوجهل