1

کدام گزینه از سیره اقتصادی و معیشتی اهل‌بیت علیهم السلام قابل استنتاج است؟

  • الف) زندگی زاهدانه و در سطح اقلّ جامعه

  • ب) پرهیز از تجمل و برخورداری از رفاه نسبی

  • ج) گزینه الف در صورت داشتن منصب حکومتی

  • د) گزینه ب در صورت داشتن منصب حکومتی