1

«انّی من اوسع اهل المدینة مالاً» این سخن از کیست؟

  • الف) از حضرت علی ع در خواستگاری از حضرت فاطمه س

  • ب) از امام صادق ع

  • ج) از پیامبر ص پس از فتح مکه

  • د) از حضرت علی ع پس از فتح خیبر