1

در روایاتی آمده که شب عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها اسماء بنت عمیس حاضر بوده است درحالیکه طبق برخی روایات دیگر ایشان اصلا در مدینه نبوده است، اختلاف این روایات را چگونه می توان توجیه کرد؟

  • الف) منظور از اسماء، اسماء بنت یزید بن سَکَن انصاری است

  • ب) روایاتی که بیان می کند اسماء بنت عمیس در مدینه نبوده معتبر نیستند

  • ج) سلماء بنت عمیس، خواهر اسماء حضور داشته و بخاطر شهرت و معروف بودن اسماء، بجای سلماء، اسماء گفته شده است

  • گزینه الف و ج درست است