1

کتاب مکاتیب الرسول اثر کیست؟

  • الف) آیت‌الله علی احمدی میانجی

  • ب) پرفسور محمد حمید الله پاکستانی

  • ج) آیت الله سید مهدی روحانی

  • د) علامه سید جعفر مرتضی عاملی