1

وضعیت اقتصادی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام در زندگی مشترکشان چگونه بود؟

  • الف) پیوسته در تنگنای اقتصادی به سر می‌بردند

  • ب) تا زمان فتح خیبر در تنگنای اقتصادی بودند و پس از آن گشایشی پیش آمد

  • ج) در آغاز وضعیت مالی خوبی داشتند اما پس از جنگ خندق دچار تنگنای شدیدی شدند

  • د) پیوسته از رفاه نسبی خوبی برخوردار بودند