1

«قالَت کانَ رسول الله صلی الله علیه و آله نَهانی أن أسئَلَکَ شَیئاً» این سخن حضرت زهرا س اشاره به کدام اصل از اصول سیره همسرداری دارد؟

  • الف) نگرش به همسر

  • ب) لزوم حفظ حریم

  • ج) عدم تحمیل خواسته‌ها بر همسر

  • د) اظهار محبت به همسر