1

بنا بر روایت امام باقر ع در تفسیر عیاشی، حضرت زهرا س چه کارهایی در منزل انجام می‌دادند؟

  • الف) خمیر کردن

  • ب) هیزم آوردن

  • ج) نان پختن

  • د) گزینه الف و ج