1

این جمله که «بر هیچ زنی، همچون حسادتی که نسبت به خدیجه می‌ورزیدم، نورزیدم» از کیست؟

  • الف) عایشه بنت ابوبکر 

  • ب) زینب بنت جهش 

  • ج) ام سلمه بنت بنی امیه

  • د) حفصه بنت عمر