1

کدام گزینه دیدگاه سبط ابن جوزی را درمورد ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها بیان می کند؟

  • حضرت فاطمه سلام الله علیها پنج سال قبل از بعثت به دنیا آمده است

  • همه معتقد اند ریشه حضرت فاطمه سلام الله علیها بهشتی است و این نشانگر این است که وجود ایشان بعد از بعثت تکوّن یافته است

  • ابن جوزی معتقد است حضرت فاطمه سلام الله علیها سال دوّم بعثت متولد شده است

  • روایاتی که تاریخ وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها را بیان می کند نشان می دهد که وجود ایشان قبل از بعثت تکوّن یافته است