1

در مورد فاطمه‌بنت‌اسد، مادر حضرت علی علیه السلام کدام گزاره صحیح است؟

  • الف) با علی ع و زهرا س زندگی می کرد

  • ب) تنها دو سال در خانه علی ع و زهرا س بود

  • ج) طبق سفارش علی ع، خمیر کردن و نان پختن به ایشان محوّل شده بود

  • د) علی ع او از کارهای بیرون خانه منع کرده بود