1

کدام گزینه درباره رقیه و ام‌کلثوم نادرست است؟

  • الف) هر دو به ازدواج عثمان درآمدند

  • ب) هر دو دختران خدیجه بودند نه دخترخوانده‌های او

  • ج) پیامبر ص به دلیل ازدواج عثمان با این دو، لقب «ذوالنورین» را به او داد

  • د) علامه جعفرمرتضی عاملی آن دو را از ربائب النبی ص می‌داند