1

کتاب عوالم­ العلوم اثر کیست؟

  • الف) شیخ عبدالله بحرانی اصفهانی

  • ب) علامه محمدباقر مجلسی

  • ج) سید بحرالعلوم

  • د) شیخ مفید