1

کدام یک از متون زیر از منابع کهن درباره زندگانی حضرت زهرا (س) است که به صورت ویژه درباره ایشان بحث کرده است؟

  • الف) تاریخ یعقوبی

  • ب) کتاب سلیم بن قیس هلالی

  • ج) سیره ابن‌اسحاق

  • د) تاریخ طبری