1

طبق گزارشات تاریخی حضرت علی با چه کیفیتی برای بیعت اجباری سوی مسجد برده شدند؟

 • 1

  با بند شمشیری که خود حضرت به گردن بسته بودند، حضرت را کشان کشان سوی مسجد بردند

 • 2

  با طنابی که به گردن حضرت بسته بودند، حضرت را کشان کشان سوی مسجد بردند

 • 3

  حضرت مصلحت را بر این دیدند که خودشان برای بیعت به مسجد بروند لذا بدون خشونت ظاهری ولی با کراهت راهی مسجد شدند

 • 4

  با طنابی که به دستان حضرت بسته بودند، حضرت را کشان کشان سوی مسجد بردند