1

کتاب «تبیان» اثر کیست؟

 • 1

  شیخ طبرسی

 • 2

  شیخ طوسی

 • 3

  سیوطی

 • 4

  سمعانی