1

پس از غصب فدک، آن را به چه کسانی تقسیم کردند؟

 • 1

  عثمان بن عفان، مروان حکم، عمرو بن عثمان

 • 2

   ابوبکر، مروان حکم، عمرو بن عثمان

 • 3

  مروان حکم، عمرو بن عثمان، ابوبکر

 • 4

  ابوبکر ، مروان حکم