1

بعد از کدام جنگ، «فدک» در اختیار رسول‌الله قرار گرفت؟

 • 1

  جنگ خیبر

 • 2

  جنگ احد

 • 3

  جنگ خندق

 • 4

  هیچکدام