1

بیعت خصوصی و بیعت عمومی با ابوبکر به ترتیب کجا انجام شد؟

 • 1

  سقیفه – مسجد پیامبر

 • 2

  مسجد پیامبر – مسجد پیامبر

 • 3

  فقط عده خاصی در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند. اصلا بیعت عمومی انجام نشد

 • 4

  از انجا که بیعت خصوصی بی فایده است لذا همه بیعت ها در ملاء عام بوده است