1

عبارت «یقادُ الجَمَلُ المَخْشوشُ» در اصل از کیست و مربوط به چیست؟

 • 1

  خطبه حضرت علی – ماجرای جنگ جمل

 • 2

  خطبه حضرت علی – بیعت اجباری از حضرت علی

 • 3

  نامه عمر به معاویه – بیعت اجباری از حضرت علی

 • 4

  نامه معاویه به عمر – بیعت اجباری از حضرت علی