1

بیعت از حضرت علی چگونه انجام پذیرفت و چه کسی برای بیعت گرفتن فرستاده شد؟

 • 1

  پس از سه نوبت پیغام به حضرت صورت گرفت – قنفذ

 • 2

  بلافاصله پس از وفات پیامبر صورت گرفت- قنفذ

 • 3

  پس از سه نوبت پیغام به حضرت صورت گرفت – مغیره

 • 4

  بلافاصله پس از وفات پیامبر صورت گرفت- مغیره