1

جیش اسامه حداقل …….. در راه رسیدن به مقصد و حدود ……… طول کشید تا به مدینه بازگردد که با روایت ………. شهادت حضرت فاطمه هم خوانی دارد

 • 1

  سه ماه – سه هفته – 75 روز

 • 2

  سه هفته – سه ماه – 75 روز

 • 3

  سه هفته – سه ماه – 95 روز

 • 4

  سه ماه – سه هفته – 95 روز