1

کدام گزینه راجع به بریدة بن حصیب اسلمی صحیح است؟

 • 1

  وقتی از موته برگشت و دید ابوبکر خلیفه شده است به او اعتراض کرد.

 • 2

  او و قبیله اش در بیعت گیری عمومی از مردم مدینه، به ابوبکر کمک کردند

 • 3

  وی از طرف ابوبکر به عنوان پرچمدار جیش اسامه انتخاب شد.

 • 4

  وی پیش از حرکت جیش اسامه به سوی موته، به دفاع از حضرت علی با ابوبکر احتجاج کرد.