1

شرط علمی اخبار اعجازی چیست؟

 • 1

  خبر متواتر یا مستفیض باشد

 • 2

  خبر متواتر باشد

 • 3

  خبر مستفیض باشد

 • 4

  هیچکدام