1

واکنش زنان مکه به درخواست کمک از سوی حضرت خدیجه هنگام تولد حضرت فاطمه چه بود؟

 • 1

  کمک نکردند. زخم زبان زدند که چرا با محمد فقیر ازدواج کردی

 • 2

  در حد توان خود کمک کردند

 • 3

  کمک کردند ولی منت گذاشتند لذا موجب ناراحتی حضرت خدیجه شدند

 • 4

  حضرت خدیجه با شناختی که از زنان مکه داشتند اصلا آنها درخواست کمک نداشتند؛ لذا چند بانوی بهشتی به کمک ایشان آمدند