1

وصف «سیدة نِسَاءِ الْعَالَمِین» از پیامبر راجع به حضرت فاطمه در مقایسه با وصف حضرت مریم در قرآن «یا مَرْیمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاک وَطَهَّرَک وَاصْطَفَاک عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ» چگونه است؟

 • 1

  حضرت مریم فقط در زمان خودش سرور زنان عالم بوده ولی حضرت فاطمه از ابتدای خلقت تا روز قیامت سرور زنان عالم هستند

 • 2

  هر دو بانو تا روز قیامت سرور زنان عالم هستند

 • 3

  حضرت مریم از اول خلقت تا زمان خودش سرور زنان عالم بوده ولی حضرت فاطمه از آن پس تا روز قیامت سرور زنان عالم هستند

 • 4

  حضرت مریم از تولدش تا ولات حضرت فاطمه سرور زنان عالم بودند و حضرت فاطمه از تولدشان تا قیامت سرور زنان عالم هستند.