1

«فاطمه» به چه معناست و آیا قبل از ایشان در عرب چنین اسمی وجود داشت؟

 • 1

   از شیر مادر گرفته شده – چنین اسمی سابقه داشت

 • 2

  از شیر مادر گرفته شده – چنین اسمی سابقه نداشت.

 • 3

  محروم از شیر مادر – چنین اسمی سابقه داشت

 • 4

  بهرمند از شیر مادر – چنین اسمی سابقه داشت