1

خطبه مسجد در چه زمانی و برای چه کسانی ایراد شد و کانون این خطبه چه مسئله ای بود؟

 • 1

  بعداز رحلت پیامبر (ص) برای مردم مدینه و کانون آن بحث جانشینی پیامبر بود

 • 2

  شش ماه قبل از رحلت رسول خدا (ص) برای مردم مدینه کانون آن خبر دادن از رحلت پیامبر

 • 3

  بلافاصله بعد از رحلت پیامبر (ص) برای مردم مکه و اعلام خبر رحلت پیامبر (ص)

 • 4

  قبل از رحلت پیامبر برای مردم مدینه کانون آن جهاد با مرتدین