1

مفهوم کانونی در گفتمان مطلوب و رقیب چیست؟

 • 1

  در گفتمان مطلوب امامت و در گفتمان رقیب امارت است

 • 2

  در گفتمان مطلوب امارت و در گفتمان رقیب خلافت

 • 3

  در گفتمان مطلوب خلافت و در گفتمان رقیب امامت

 • 4

  هیچکدام