1

آیا گفتمان جانشینی مورد نظر فاطمه زهرا قبلا سابقه داشته است؟

 • 1

  بله سابقه داشته است که این گفتمان را پیامبر(ص) داشته اند که حضرت فاطمه بر ان تاکید داشتند

 • 2

  سابقه نداشته

 • 3

  بله این گفتمان را انصار مطرح نموده اند

 • 4

  بله این گفتمان را بنی هاشم مطرح کرده بودند