1

چرا مسئله جانشینی از نظر فاطمه زهرا اهمیت دارد؟

 • 1

  همه موارد

 • 2

  تخطی مسلمانان از گفتمان نبوی

 • 3

  جایگاه تمدنی و دینی جانشینی

 • 4

  بی سابقه بودن مسئله جانشینی نزد مسلمانان و ضرورت تبیین دوباره آن