1

کدام گزینه درباره امام صادق علیه‌السلام صادق نیست؟

 • 1

  امام صادق علیه‌السلام بود که مراسم مرثیه‌سرایی را در ادبیات شیعه نهادینه کرد.

 • 2

  کمیت اسدی به سفارش امام صادق علیه‌السلام در خانه خود مجلسی در سوگ اباعبدالله علیه‌السلام برپا می‌کند

 • 3

  امام صادق علیه‌السلام از سفیان بن مصعب درخواست می‌کند تا نزد زنان اشعاری در رثای حسین علیه‌السلام بسراید

 • 4

  ابوعماره به سفارش امام صادق علیه‌السلام شعری در سوگ امام حسین علیه السلام می‌خواند و اهل‌بیت امام می‌گریند