1

کدام گزینه درباره مسند و مصنف نادرست است؟

 • 1

  مسند به کتاب حدیثی گویند که بر مبنای راویان اول (متصل به پیامبر) تنظیم شده است؛ نه موضوع.

 • 2

  مصنّف به کتاب حدیثی گویند که بر اساس موضوع تنظیم شده است، نه راوی.

 • 3

  مسند‌های فاطمه (س) که توسط محدثان شیعه گردآمده، همچون مسند سیوطی تنها مشتمل بر روایات حضرت زهرا (س) است

 • 4

  مسند ابن‌اسحاق‌بن‌راهویه مشتمل بر حکایات و منقولات خود صحابه و تابعین نمی‌باشد.