1

بنا به گزارش جمال‌الدین مزّی در تهذیب الکمال، شمار راویان از حضرت زهرا (س) ………….. است.

 • 1

  27

 • 2

  18

 • 3

  10

 • 4

  36