1

کدام‌یک از ائمه (ع) از مصحف فاطمه (س) استفاده و بدان استناد کردند؟ در چه ماجرایی؟

 • 1

  امام صادق (ع) – در قیام زیدبن علی

 • 2

  امام کاظم (ع) – در مواجهه با هارون

 • 3

  امام رضا (ع) – در استنکاف از ولایتعهدی مأمون

 • 4

  امام صادق (ع) – در قیام یحیی بن زید