1

با شنیدن برخی از فرازهای خطبه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا صدای گریه اهلبیت امام بلند شد، امام چه کسی را برای آرام کردن آنها فرستاد؟

 • 1

  امام حسین علیه السلام عباس ابن علی و قاسم ابن حسن را فرستاد

 • 2

  امام حسین علیه السلام عباس ابن علی و علی ابن حسین را فرستاد

 • 3

  امام حسین علیه السلام از امام سجاد خواست که آنها را ساکت کند

 • 4

  امام حسین علیه السلام از عباس ابن علی خواست که آنها را ساکت کند